اخبار

سازمان بسیج کارگران استان چهارمحال و بختیاری

قرارگاه جمع آوری کمک های مؤمنانه جامعه کار و تلاش استان

دومین جلسه قرارگاه جمع آوری کمک های مؤمنانه جامعه کار و تلاش استان در روز دوشنبه با حضور مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری شهرستان شهرکرد ، معاونت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از کارفرمایان واحدهای تولیدی و با هدف شناسایی خیرین کارفرما، شناسایی کارگران نیازمند و بیمار و کمک های مؤمنانه به کارگران با حفظ کرامت ایشان ، در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید.

عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید